โครงสร้างองค์กร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 (ศอภ.1)