ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC” ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานึ้นเองโดยคนไทย ซึ่งสามารถตอบสนองให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของไทยมีความรวดเร็วแม่นยำ โดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในการร่วมมือประสานการทำงานเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร เพื่อการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาพันธุ์อ้อย อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตอ้อยและอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้ TSBC เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาการด้านอ้อยให้กับเกษตรกร โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฯ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวม GERMPLASM ด้านอ้อยของประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการผสมเกสรอ้อยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้น เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ทดสอบพันธุ์อ้อย และคัดเลือกพันธุ์อ้อย จัดตั้งศูนย์การวิจัยชีวโมเลกุลด้านอ้อย (Sugarcane Molecular …

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Read More »