วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“เพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย ใฝ่ใจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”