Author name: Jintana Imruksa

ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 39 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71100 โทรศัพท์ : (034) 698-189 โทรสาร : (034) 698-189 อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th เว็บไซต์ : https://cspc1.ocsb.go.th

ผู้บริหารและบุคลากร

นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 โทรศัพท์: 0-3469-8189 โทรสาร: – Email: jirawat153@yahoo.com                                                                              

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC” ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานึ้นเองโดยคนไทย ซึ่งสามารถตอบสนองให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของไทยมีความรวดเร็วแม่นยำ โดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในการร่วมมือประสานการทำงานเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร เพื่อการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาพันธุ์อ้อย อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตอ้อยและอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้ TSBC เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาการด้านอ้อยให้กับเกษตรกร โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฯ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 บทบาท ภารกิจ หน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวม GERMPLASM ด้านอ้อยของประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการผสมเกสรอ้อยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้น เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ทดสอบพันธุ์อ้อย และคัดเลือกพันธุ์อ้อย จัดตั้งศูนย์การวิจัยชีวโมเลกุลด้านอ้อย (Sugarcane Molecular …

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Read More »

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2506 คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่าอุปสรรคของอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งเป็นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นคือการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายยังมิได้เป็นตามหลักวิชาการโดยสมบูรณ์ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไม่สามารถที่จะส่งน้ำตาลที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศไปจำหน่ายต่างประเทศตามราคาตลาดโลกได้ เมื่อได้พิจารณาถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่จะพึงมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตแล้ว จึงได้เสนอหลักการแก้ไขปัญหาน้ำตาลระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2508 มีมติเห็นขอบด้วยจึงได้ตราพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 ขึ้นเพี่อยกเลิกพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย พ.ศ. 2504 เสียตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2508 เป็นต้นไป แล้วมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายในระยะยาวข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทรายขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2509 ให้มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในทางวิชากร และให้โอนบรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ “สำนักงานกองทุนสงเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย” มาบรรจุเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยที่ฐานะของ “ศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทราย” ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นแต่เพียง “โครงการศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทราย” ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในด้านส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลในทางวิชาการได้สัมฤทธิ์ตามนโยบาย รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ. 2511 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2511 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทรายให้เป็นหลักฐานยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งเป็น “สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย” ขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทางงวิชาการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และปฏิบัติงานธุรการอื่นกับโดยกิจการ …

ประวัติความเป็นมา Read More »

Scroll to Top
Skip to content