“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย”

“เพจภาระกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย”
นอกจากภาระกิจหลักการพัฒนาและวิจัยพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่แล้ว อีกภาระกิจที่สำคัญ คือการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของสายพันธุ์เดิมและนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทยในอนาคต โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อย ได้ในชื่อเพจ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. สอน. ” ซึ่ง ศอภ.1 โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้สนองพระราชดำริในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                                                                           .
                                                                 .
Scroll to Top
Skip to content