สถานีทดลองและขยายพันธ์อ้อย

สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

(1) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1  

– สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง

(2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2

– สถานีทอลองขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร

(3) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3

– ไม่มี

(4) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 4

– สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยชัยภูมิ

– สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา

Scroll to Top
Skip to content