ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC” ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานึ้นเองโดยคนไทย ซึ่งสามารถตอบสนองให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของไทยมีความรวดเร็วแม่นยำ โดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในการร่วมมือประสานการทำงานเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร เพื่อการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาพันธุ์อ้อย อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตอ้อยและอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้ TSBC เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาการด้านอ้อยให้กับเกษตรกร โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฯ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2564

บทบาท ภารกิจ หน้าที่

 1. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ
 2. เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวม GERMPLASM ด้านอ้อยของประเทศไทย
 3. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการผสมเกสรอ้อยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้น
 4. เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ทดสอบพันธุ์อ้อย และคัดเลือกพันธุ์อ้อย
 5. จัดตั้งศูนย์การวิจัยชีวโมเลกุลด้านอ้อย (Sugarcane Molecular Biology Research Center) เพื่อการวิจัยและพัฒนา ด้านชีวะโมเลกุลด้านอ้อยของประเทศ
 6. พัฒนาระบบการตรวจสอบ และทดสอบ โรคอ้อยในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค และเป็นปัจจุบัน
 7. ดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของอ้อย (Sugarcane By-product Development Research)
 8. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ รวบรวมพันธุกรรมอ้อย (และจัดทำระบบการเรียนรู้ ให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย และดำเนินการให้บริการแก่เยาวชน เกษตรกร และผู้สนใจ ในการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมอ้อย อย่างต่อเนื่อง
 9. เป็นหน่วยงานหลักที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยของประเทศไทย
 10. เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

กิจกรรมสำคัญของ TSBC

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ได้แก่ โรงควบคุมสภาวะแวดล้อมโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย ธนาคารเมล็ดพันธุ์อ้อย โรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อย โรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย อาคารชีวะโมเลกุล อาคารกักกันพืช อาคารวิเคราะห์ CCS อาคารเตรียมสารเคมี และโรงปฏิบัติการเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์อ้อยด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการพัฒนาโปรแกรม Application ต่างๆ ที่สนับสนุนให้เครือข่ายสามารถติดต่อ ประสานความร่วมมือ ได้เป็นปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเครือข่ายฯ 4 กลุ่ม ได้แก่
  • เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย
  • เครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์อ้อย
  • เครือข่ายการทดสอบพันธุ์อ้อย
  • เครือข่ายการขยายพันธุ์อ้อย
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อย
 2. พัฒนางานวิจัย เพื่อการเก็บรวบรวมและรักษาพันธุกรรมอ้อย (Germplasm) และการพัฒนาฐานพันธุกรรมอ้อยของประเทศ
 3. พัฒนางานวิจัยชีวะโมเลกุลด้านอ้อย (Sugarcane Molecular Biology Research) ของประเทศ
 4. พัฒนาระบบการตรวจสอบ และทดสอบ โรคอ้อยในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค และเป็นปัจจุบัน
 5. พัฒนาระบบและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
 6. พัฒนาระบบย้ายปลูกต้นกล้าลงแปลง ได้แก่ เครื่องปลูกต้นกล้าอ้อย และระบบเครื่องจักรกลในการสนับสนุนการทดลองและวิจัยด้านอ้อย
 7. พัฒนาระบบการปลูกอ้อยแบบ smart farm ที่เหมาะสมกับพันธุ์อ้อยที่พัฒนาขึ้น
 8. พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของประเทศ
Scroll to Top
Skip to content