ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่1 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตกรโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ณ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่1 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตกรโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ณ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิธีการและแนวทางการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอ้อย การเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสม เพื่อให้ชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเพิ่มเติมประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการไร่อ้อยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น สู่การยกระดับความสามารถของชาวไร่อ้อยและสามารถแข่งขันได้ต่อไป

 

                                                       

.

                                                 

Scroll to Top
Skip to content