ศอภ.1 สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ปี 2567”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 และส่วนกลาง เข้าร่วมในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 ณ เพชรมณีกาญจน์ รีสอร์ท บีช อำภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวข้อหลัก คือการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมร่วมระดมความคิดแนวทางแก้ไข การวางแผนการส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วม Work shop จัดทำพิกัดการกระจายพันธุ์อ้อยที่ได้รับการส่งเสริม ให้กับเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

                                             

.

                                              

.

                                             

.

                                               

Scroll to Top
Skip to content