กิจกรรมออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

👉ประมวลภาพกิจกรรมออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 5 -10เม.ย. 2566
👉โดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ.1 ได้มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย ออกติดตามเกษตรกรกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ด้านอ้อย และโรงงานน้ำตาลที่ได้รับพันธุ์อ้อยของสอน. เพื่อดูการปรับตัวของพันธุ์อ้อยในแต่ละสภาพพื้นที่ การจัดการในสภาพแปลงที่แตกต่างกัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมอ้อยแต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
👍ทั้งนี้เกษตรกรมีความพอใจต่อพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ของสอน. และเริ่มปลูกพันธุ์อ้อยมากกว่า 1 สายพันธุ์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลง และสามารถเพิ่มผลผลิตและน้ำตาลได้มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี
                            
                             
                             
                             
                             
Scroll to Top
Skip to content