กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนในภาคการเกษตร และการฉีดพ้นสารเร่งสุกแก่ในอ้อย/สารอารักขาพืช”

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนในภาคการเกษตร และการฉีดพ้นสารเร่งสุกแก่ในอ้อย/สารอารักขาพืช” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด และความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Scroll to Top
Skip to content