การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้มี นายสหสวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในพิธีในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
☆สรุปประเด็น
-แนวทางการส่งเสริมพันธุ์ใหม่/การยอมรับรูปแบบการส่งเสริมของเกษตรกร
-พันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้ส่งเสริม/พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร
-การสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และการเข้าถึงพันธุ์อ้อยใหม่ๆของสอน.
☆โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายอ้อยพันธุ์ดีพันธุ์ใหม่ จำนวน 70 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 450 ไร่
เกษตรกรชาวไร่อ้อยสนใจเข้าร่วมโครงการฯสอบถามได้ที่ ศอภ.1-4
Scroll to Top
Skip to content